•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดจ้างในกิจกรรม "ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา" โดยวิธ...
เผยแพร่ : 22 พฤษภาคม 2566
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication) (ระยะที่ 1) ด้วยวิ...
เผยแพร่ : 19 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailan...
เผยแพร่ : 19 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ "องค์กรคนดี" เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 15 พฤษภาคม 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยง (อาคาร 3 ชั้น) และพื้นที่บริเวณ โดยรอบอาคารสัตว์เล...
เผยแพร่ : 12 พฤษภาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...
เผยแพร่ : 28 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการบุคลากร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...
เผยแพร่ : 28 เมษายน 2566
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ (รถยนต์) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 8 คัน...
เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e...
เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) โดยวิธีคัดเลือก...
เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566