•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2566
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricul...
เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2566
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยง (อาคาร 3 ชั้น) และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารส...
เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม "ยกสวนตะลอนกรุง" ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 20 มีนาคม 2566
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เผยแพร่ : 20 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม "ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม "ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม "ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม "ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม "ติดตลาดเกษตร Fresh Fruits From Farm" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 17 มีนาคม 2566