•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี...
เผยแพร่ : 19 สิงหาคม 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคาร สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเ...
เผยแพร่ : 11 สิงหาคม 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
เผยแพร่ : 19 กรกฎาคม 2565
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 (ไตรมาส 3)...
เผยแพร่ : 19 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 27 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเปิดสอนออนทัวร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 5 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมในการจัดกิจกรรม "ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพ" โ...
เผยแพร่ : 5 พฤษภาคม 2565
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 (ไตรมาส 2)...
เผยแพร่ : 28 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 21 เมษายน 2565