•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง พื้...
เผยแพร่ : 1 กันยายน 2565
จัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง อ.ต.ก. Best Tropical Agicultural Produces Marke...
เผยแพร่ : 31 สิงหาคม 2565
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง พ...
เผยแพร่ : 29 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม "สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 26 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม "สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม "สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม "สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรม "สินค้าเกษตรเกรดคุณภาพ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง...
เผยแพร่ : 23 สิงหาคม 2565