•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอซื้อขอจ้างในการจัดกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 8 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิ...
เผยแพร่ : 8 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ข้าวสารคุณภาพดีของไทย จากหัวใจเกษตรกร" โดยวิธีเฉพาะ...
เผยแพร่ : 8 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม "ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก." โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เผยแพร่ : 6 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เผยแพร่ : 3 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำระบบกันซึมดาดฟ้าหลังคาอาคารตลาดสด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน โดยวิธีคัดเลือก...
เผยแพร่ : 2 กันยายน 2564
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เผยแพร่ : 27 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคารสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 25 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสด อ.ต.ก. ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง พื...
เผยแพร่ : 25 สิงหาคม 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสด อ.ต.ก. ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง พ...
เผยแพร่ : 19 สิงหาคม 2564