•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd...
เผยแพร่ : 28 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการบุคลากร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ...
เผยแพร่ : 28 เมษายน 2566
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ (รถยนต์) ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานจำนวน 8 คัน...
เผยแพร่ : 21 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e...
เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการปลูกได้ขายดี By อ.ต.ก. (Good Productions Good Sales) โดยวิธีคัดเลือก...
เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b...
เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยง (อาคาร 3 ชั้น) และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสัตว์เลี้ยง ด้...
เผยแพร่ : 20 เมษายน 2566
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1...
เผยแพร่ : 10 เมษายน 2566
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่อาคารสัตว์เลี้ยง (อาคาร 3 ชั้น) และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสัตว์เลี้ย...
เผยแพร่ : 10 เมษายน 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการบุคลากรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
เผยแพร่ : 10 เมษายน 2566