•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 18 สิงหาคม 2566
ประกาศการจำหน่ายข้าวสารเป็นการทั่วไปครั้งที่ 1/2566...
เผยแพร่ : 18 สิงหาคม 2566
ประกาศการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 18 สิงหาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน ...
เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2566
ประกาศขยายเวลาการประมูลเช่าแผงค้าถาวรพื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ระยะที่ 1...
เผยแพร่ : 4 กรกฎาคม 2566
ประกาศประมูลเช่าแผงค้าถาวรพื้นที่ลานเอนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ระยะที่ 1...
เผยแพร่ : 20 มิถุนายน 2566
ประกาศผลสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2566
ประกาศนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Governance Policy)...
เผยแพร่ : 3 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร...
เผยแพร่ : 28 เมษายน 2566
ประกาศองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เรื่อง แผนแม่บทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ.2564-2568 และแผนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้...
เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2566