•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม Regional Project Identification Training ภายใต้โครงการ Capacity Buildi...
เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อ...
เผยแพร่ : 18 กรกฎาคม 2566
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญรับชม Live รายการ "เกษตร...ต่อยอด"  ...
เผยแพร่ : 14 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนนายณร...
เผยแพร่ : 14 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก...
เผยแพร่ : 14 กรกฎาคม 2566
LIVE  กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566...
เผยแพร่ : 14 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 14...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรม "Citizen-Centric Service Innovation"(CSI)...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนนายณร...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนนางสา...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2566