•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 55...
เผยแพร่ : 21 ตุลาคม 2565
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย...
เผยแพร่ : 19 ตุลาคม 2565
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 61 ปี...
เผยแพร่ : 19 ตุลาคม 2565
การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภา...
เผยแพร่ : 18 ตุลาคม 2565
เชิญร่วมกิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 55 ปี...
เผยแพร่ : 18 ตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)...
เผยแพร่ : 17 ตุลาคม 2565
พิธีเปิดงานวันสถาปนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ครบรอบ 20 ปี...
เผยแพร่ : 7 ตุลาคม 2565
ประกาศ ให้เช่าพื้นที่ตลาดโรงทอจอหอ จ.นครราชสีมา (โซนตลาด อ.ต.ก.)...
เผยแพร่ : 5 ตุลาคม 2565
พิธีปล่อยรถขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย...
เผยแพร่ : 4 ตุลาคม 2565
หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP : Business Continuity Plan)...
เผยแพร่ : 30 กันยายน 2565