•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

Kick off "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน"...
เผยแพร่ : 24 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566...
เผยแพร่ : 18 มกราคม 2566
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งปร...
เผยแพร่ : 17 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึก...
เผยแพร่ : 17 มกราคม 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั...
เผยแพร่ : 17 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์การเปิดขึ้นทะเบียน เพื่อเป็นผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัยโครงการของการเคกะแห่งชาติ ระยะที่ 2...
เผยแพร่ : 13 มกราคม 2566
ถ่ายทอดสดพิธีฝังทำลายชิ้นส่วนเครื่องในและเนื้อสุกรของกลางลักลอบนำเข้า 7.5 แสนกิโลกรัม...
เผยแพร่ : 12 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมกฎหมายปกครอง...
เผยแพร่ : 12 มกราคม 2566
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ อ.ต.ก. (Ortorkor E-Magazine) ฉบับที่ 4...
เผยแพร่ : 11 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม สถาบันส่งเสริมความปลอด...
เผยแพร่ : 10 มกราคม 2566