•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2564
จดหมายข่าว มกอช. เรื่องน่ารู้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564...
เผยแพร่ : 26 มีนาคม 2564
ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ค...
เผยแพร่ : 26 มีนาคม 2564
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะก...
เผยแพร่ : 26 มีนาคม 2564
การประกวดทำคลิป Tik Tok วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
เผยแพร่ : 26 มีนาคม 2564
แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)...
เผยแพร่ : 26 มีนาคม 2564
อ.ต.ก. เปิดพื้นที่ตลาดน้ำ คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพมาจำหน่าย...
เผยแพร่ : 25 มีนาคม 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย...
เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2564
การถ่ายทอดสดรายการ "เกษตรบอกข่าว" โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI @ IoT Summit, Smart City Su...
เผยแพร่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564