•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ว 1138)...
เผยแพร่ : 9 เมษายน 2564
เล่มแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 (ว 2872...
เผยแพร่ : 9 เมษายน 2564
รายละเอียดการรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)...
เผยแพร่ : 5 เมษายน 2564
การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้...
เผยแพร่ : 1 เมษายน 2564
การประกวดเมล็ดกาแฟระดับประเทศไทย...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2564
โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2564
จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564 สรรพสามิต...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2564
รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)...
เผยแพร่ : 29 มีนาคม 2564
จดหมายข่าว มกอช. เรื่องน่ารู้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564...
เผยแพร่ : 26 มีนาคม 2564