•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2567...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญกิจกรรมวันเด็ก...
เผยแพร่ : 22 ธันวาคม 2566
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิคส์ พ.ศ.2565...
เผยแพร่ : 22 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาตร์ ...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งต...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2566
การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น...
เผยแพร่ : 20 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราห์เวียนแจ้งประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร...
เผยแพร่ : 18 ธันวาคม 2566