•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด งานรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้ปฏิบัติได้จริง...
เผยแพร่ : 9 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดทำและเผยแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาสัมพันธ์ข...
เผยแพร่ : 8 มีนาคม 2566
สวก. เชิญรับชม Liveสด รายการ ARDA Talk  เรื่อง “จากเลือดสุกร สู่ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป...
เผยแพร่ : 8 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคาตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่อง...
เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหม่ (แทน ...
เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา มารับราชการสังก...
เผยแพร่ : 1 มีนาคม 2566
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเ...
เผยแพร่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม...
เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั...
เผยแพร่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี...
เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566