•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "Thailand'SDG Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน...
เผยแพร่ : 23 มกราคม 2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ...
เผยแพร่ : 22 มกราคม 2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่น 5...
เผยแพร่ : 22 มกราคม 2567
สรุปผลรายงานการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 (ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567)...
เผยแพร่ : 22 มกราคม 2567
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำ...
เผยแพร่ : 11 มกราคม 2567
รับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมธนารักษ์ จำนวน 32 อัตรา...
เผยแพร่ : 5 มกราคม 2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...
เผยแพร่ : 4 มกราคม 2567
เผยแแพร่วารสารข่าวปฏิรูปที่ดินเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจ ของ ส.ป.ก....
เผยแพร่ : 26 ธันวาคม 2566
ขอเรียนเชิญร่วมงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024 และแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ...
เผยแพร่ : 26 ธันวาคม 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึ...
เผยแพร่ : 25 ธันวาคม 2566