•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาสำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 14...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการให้บริการประชาชนด้วยนวัตกรรม "Citizen-Centric Service Innovation"(CSI)...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนนายณร...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนนางสา...
เผยแพร่ : 6 กรกฎาคม 2566
พิธีเปิดงาน THAICID-NWINK 2023...
เผยแพร่ : 3 กรกฎาคม 2566
งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ GI Fresh 2 You อัตลักษณ์ ปลอดภัย มั่นใจสินค้าเกษตร...
เผยแพร่ : 29 มิถุนายน 2566
พบกับคลินิกธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าผู้ช่วยค้าและผู้มาใช้บริการ เกี่ยวกับการตรว...
เผยแพร่ : 26 มิถุนายน 2566
กรมหม่อนไหมเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน เส้นทางสายไหม สู่อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา และงานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระรา...
เผยแพร่ : 23 มิถุนายน 2566
งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันข้...
เผยแพร่ : 22 มิถุนายน 2566
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ อ.ต.ก. (Ortorkor E-Magazine) ฉบับที่ 6...
เผยแพร่ : 22 มิถุนายน 2566