•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
การจัดการความรู้ (KM)
เกษตรมิติใหม่ สาหร่ายพวงองุ่น ผลิตได้คุณภาพ โดนใจลูกค้า ส่งขายทั่วประเทศ

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร

public/files/centerKM/357/upload_file/1650360552-fileupload-357-1.pdf