•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่”

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 2) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรุงเทพฯ โดยมี นายเพิก  เลิศวังพง รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา ซึ่งการจัดเสวนาฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ อ.ต.ก. มีความรู้.ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, ขั้นตอนในการดำเนินการทางวินัยตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์กฎหมาย และแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสามารถทำสำนวนการสอบสวนได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ อ.ต.ก. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นางสาวชลธิชา นวลน้อย และ นางสาวนภัสภรณ์  มากจริง  นิติกรชำนาญการพิเศษ กองละเมิดและแพ่ง จากกรมบัญชีกลาง  มาเป็นผู้บรรยาย