•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยนายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. และกรมหม่อนไหม โดยนายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ณ บริเวณตลาดน้ำ อ.ต.ก. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผ้าไหมไทย ยกระดับผ้าไหมไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย โดย อ.ต.ก.ได้นำผ้าไหมแท้จากกรมหม่อนไหมที่มีคุณภาพมาตรฐานผ้าไหมไทย และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปมาจำหน่ายในพื้นที่