•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. จัดกิจกรรม “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ” 27-29 ธันวาคม 2565

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) พร้อมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 จัดกิจกรรม “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ” ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณ ตลาดริมน้ำ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน ให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งอุปโภคบริโภคที่คัดสรรมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวว่า โครงการ “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ” เป็นการดำเนินการตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนับสนุนเกษตรกรส่งเสริมสินค้าเกษตร โดยมอบหมายให้ อ.ต.ก. เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าเกษตร ทั้งด้านการผลิต การจำหน่าย การตลาด และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร นำผลิตผลมาตรฐานปลอดภัยมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

โครงการ “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ” เกิดขึ้นโดยความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และกรมหม่อนไหม คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่มีมาตรฐานการผลิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษ อาทิ ไข่ไก่สด เบทาโกร เนื้อหมูสด วี.ซี.มีท การันตีด้วยมาตรฐานปศุสัตว์ OK , ข้าวฮางศรีโคตรบูรณ์อินทรีย์ จากกรมการข้าว , ปลาส้มผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก สปก. , ผ้าไหมไทยจากกรมหม่อนไหม และในส่วนของ อ.ต.ก.ซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม ยังได้คัดสรรข้าวสารจากชุมนุมสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ซื้อ 4 กก. แถมฟรี 1 กก. ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ตลาดริมน้ำ อ.ต.ก.

โครงการ “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อ.ต.ก. และกรมปศุสัตว์ จำหน่ายหมูราคาถูก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับพี่น้องประชาชน จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากความสำเร็จครั้งแรกได้รับการตอบรับที่ดี อ.ต.ก.จึงได้จัด โครงการ “เกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ”ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการ “ส่งความสุขปีใหม่ 2566” ให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งอุปโภค บริโภค ที่คัดสรรมาจำหน่ายในราคาเหมาะสมถูกกว่าท้องตลาด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจและบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในตลาด อ.ต.ก.โดยรวมกลับมาคึกคัก

https://www.facebook.com/ortorkormarket/posts/528619959296175