•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Agriproducts X Character Market “ตลาดนัดสินค้าเกษตร X คาแรคเตอร์”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Agriproducts X Character Market “ตลาดนัดสินค้าเกษตร X คาแรคเตอร์” เป็นการนำแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบคาแรคเตอร์มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นอัตลักษณ์ เพิ่มโอกาสทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการใช้งานคาแรคเตอร์ กับสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนทั่วประเทศ

กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสมาคม TCAP ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร เชื่อมโยงสตาร์ทอัพด้านการเกษตรของประเทศไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer, Smart Farmer ที่มีศักยภาพสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ รวมถึงสนับสนุนการขยายผลการใช้งานไปทั่วประเทศและภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งวางบทบาทให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขยายสู่ระดับโลกต่อไป

กิจกรรม Agriproducts X Character Market “ตลาดนัดสินค้าเกษตร X คาแรคเตอร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ภายในงานมีสินค้าชุมชนที่มี character น่าสนใจกว่า 28 พื้นที่ทั่วประเทศ นำมาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ ชาโมโรเฮยะ จ๊อ&ไส้อั่วปลาทู Craft Soda ไอศครีมถั่วตัดผักชี