•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม”

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม” โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 สิงหาคม 2565 ณ ไอคอนสยาม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 รวมถึงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ให้ผู้สนใจและคนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของผ้าไหมไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการผ้าไหม และเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม