•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
ผอ.อ.ต.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น และเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคณะติดตาม รมว.กษ. เพื่อมอบ ส.ป.ก. 4-01 และใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรในพื้นที่

ผอ.อ.ต.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น และเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคณะติดตาม รมว.กษ. เพื่อมอบ ส.ป.ก. 4-01 และใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก. ) ได้เดินทางไปยังอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน อ.ต.ก.ขอนแก่น พร้อมสำรวจสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบสำนักงานและคลังสินค้า อ.ต.ก. เพื่อเตรียมการพัฒนาพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์

ในวันเดียวกัน ผอ.อ.ต.ก.ได้เดินทางไปยังพื้นที่เกษตรกรรม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้การนำของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ รวมทั้ง ส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร โดยมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย และมอบแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน และมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP/มาตรฐาน Organic Thailand พร้อมรับฟังปัญหา แนวทางการแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการน้ำในพื้นที่ ที่มักประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี