•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์ พร้อมเปิดตลาดสินค้าด้านการเกษตร

ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์ พร้อมเปิดตลาดสินค้าด้านการเกษตร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

ได้เข้าร่วมหารือกับ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Han Zhiqiang) โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (112)

การหารือในวันนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนได้หารือถึงกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

ของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2566 เพื่อลงนามในความตกลงระหว่างไทยและจีนทั้ง 3 ฉบับได้แก่ 1) พิธีสารผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 2) ต้นสนใบพาย

และ 3) ความตกลงในการแก้ไขพิธีสารสัตว์ปีก รวมทั้งการเดินทางไปรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรซึ่งจะเดินทางจากประเทศไทยไปยังนครเฉิงตู ที่ทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับหน้าที่เป็นต้นทางจัดหาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในต่างประเทศ และขนส่งผ่านระบบราง โดยฝ่ายจีนเห็นว่าทั้งสองกิจกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร และยินดีให้การสนับสนุนต่อไป