•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. จับมือ GML ผลักดันสินค้าเกษตร ขยายเส้นทางตลาดส่งออกผ่านระบบการขนส่งทางราง นำร่อง เส้นทางไทย – จีน

อ.ต.ก. จับมือ GML ผลักดันสินค้าเกษตร ขยายเส้นทางตลาดส่งออกผ่านระบบการขนส่งทางราง นำร่อง เส้นทางไทย – จีน

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบการขนส่งทางราง ระหว่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) โดยมี ผู้บริหาร บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด และผู้ร่วมเป็นสักขีพยานของทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ชั้น 2 ว่า

“จากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีการขับเคลื่อนการเปิดขยายตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรนั้น อ.ต.ก. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ หรือสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อจำหน่าย ซึ่งมีศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร พร้อมที่จะผลักดันนโยบายดังกล่าว สร้างโอกาสในการจำหน่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้สินค้าเกษตรไทยสามารถเข้าสู่ตลาดการค้าต่างประเทศได้มากขึ้น โดยร่วมกับ GML ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งของประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมการขนส่งทางราง ทางทะเล ทางบกและทางอากาศ และบริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็น”

พิธีลงนามภายใต้ความร่วมมือ การขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านระบบการขนส่งทางรางในวันนี้ มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการส่งสินค้าเกษตรผ่านระบบการขนส่งทางรถไฟไทย-จีน ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น สอดรับกับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road (OBOR) หรือ แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกของจีน ที่ผลักดันการเชื่อมโยงและเส้นทางการค้าระหว่างประเทศสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยจะดำเนินการจัดส่งสินค้าเกษตรไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการขนส่งทางราง เน้นส่งไปขายทางภาคใต้และภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งประกอบด้วย เมืองคุนหมิง ฉงชิ่ง และ เฉิงตู ที่มีประชากรทางภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคเหนือบางส่วนรวมกันประมาณ 700-800 ล้านคน

โดยเส้นทางการค้าทางรถไฟจากประเทศไทยสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาง อ.ต.ก. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และโอกาสทางการค้า เล็งเห็นว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ขณะเดียวกันก็เป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลและมีอำนาจในการต่อรองสูง โดยเฉพาะนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจเกษตรที่มีศักยภาพในการบุกเบิกตลาดใหม่ โดยเฉพาะ ผลไม้ไทย และรวมถึงสินค้าเกษตรประเภท ผัก สินค้าประมง สินค้าแช่เยือกแข็ง ที่มีความต้องการอย่างมากในตลาดผู้บริโภคในเมืองใกล้เคียง สำหรับสินค้าเกษตรจากไทยที่มีจำหน่ายในตลาดแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ อาทิ ทุเรียน มังคุด และ ส้มโอ โดยมีปริมาณการนำเข้าผลไม้ไทย ไม่น้อยกว่า 20,000 ตัน/ปี โดย อ.ต.ก. จะดำเนินการจัดหาผลผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดต่างประเทศผ่านระบบการขนส่งทางรางโดย GML เป็นผู้ดำเนินการ