•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
อ.ต.ก. เตรียมเปิดตลาดกลาง จ.พะเยา ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด

อ.ต.ก. เตรียมเปิดตลาดกลาง จ.พะเยา ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ลงสำรวจพื้นที่จังหวัดพะเยา ภายใต้การนำของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมเปิดตลาด อ.ต.ก.พะเยา ณ บริเวณด้านหลังสถานีดับเพลิง 2 (แม่ต๋ำ)

อ.ต.ก.เร่งผลักดันนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เพื่อเป็นแหล่งกลางส่งเสริมสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สนับสนุนการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน และ พะเยา โดยบูรณาการเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานภาคี ขับเคลื่อนพัฒนาด้านการเกษตรตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรได้มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ภาคการเกษตรมีประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

การเปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพสูง อ.ต.ก. เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท เน้นความสำคัญในการเพิ่มผลผลิตเชิงปริมาณและมูลค่า ตลอดจนความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ นับเป็นอีกกลไกที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรเพื่ออนาคตให้เติบโตอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ สอดรับกับเป้าหมายของ อ.ต.ก.ในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคออกสู่ตลาดต่างประเทศ