•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมเดินทางลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และร่วมเปิดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมเดินทางลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และร่วมเปิดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมเดินทางไปยังพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การนำของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อีกทั้งยังเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ ได้แก่ พืชสวนและความหลากหลายทางชีวภาพ พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริและศิลปวัฒนธรรมล้านนา และร่วมเปิดงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ณ นิคมสหกรณ์แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยนำร่องพื้นที่อำเภอแม่แตง เป็นโมเดลต้นแบบ ยกระดับพืชเศรษฐกิจถั่วเหลืองไทย ผลักดันสู่ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อศึกษารูปแบบการจัดงานพืชสวนโลกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยว จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดงานพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีต่อไป นอกจากนี้ยังได้ติดตามการขับเคลื่อนงานของ สวพส. โดยมุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สูง ให้มีงาน มีอาชีพ โดยใช้ตลาดนำ พร้อมมอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงและปัญหา PM 2.5