•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จ.พังงา ติดตามร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร

ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. ร่วมเดินทางลงพื้นที่ จ.พังงา ติดตามร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ร่วมเดินทางไปยังพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดพังงา ภายใต้การนำของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการการยกระดับสินค้าเกษตร , เกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน และการขับเคลื่อนมังคุดทิพย์พังงาสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภายใต้ BCG Model ฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ. 2566 และผลการเข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่อำเภอคุระบุรี และอำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดพังงาจะเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละหลายล้านคน แต่ภาคการเกษตรก็ยังเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยง สร้างรายได้หลัก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งรายได้หลักของพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และสินค้าด้านการประมง ซึ่งปัญหาหลักของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดพังงา จะเป็นเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตร รวมถึงปัญหาด้านแหล่งน้ำ และเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาและบูรณาการทำงานอย่างแท้จริง จึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรอย่างจริงจังและให้เกิดความยั่งยืน