•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
เกษตรกรไทย เริ่มใช้ IT ทำเกษตรแล้ว!!

นายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เปิดเผยผลการสำรวจครัวเรือนเกษตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเกษตรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการใช้เทคโนโลยีฯเพื่อการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้สอบถามผู้ถือครองทำการเกษตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีฯเพื่อการเกษตรจากผู้ถือครองทำการเกษตรที่เป็นตัวอย่างของโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 รวม 1,200 หมู่บ้าน (เขตแจงนับ) จำนวน 58,939 ราย ซึ่งกระจายตามรายภาคต่างๆดังนี้ ภาคกลาง 12,474 ราย ภาคเหนือ 16,493 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,857 ราย และภาคใต้ 15,115 ราย โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 พบว่า ภาคกลางมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเกือบทุกภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามข่าวสารด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นภาคกลางที่ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารกับเกษตรกรคนอื่นๆ โดยครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน (smart phone) เป็นอุปกรณ์หลัก เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางการเกษตรพบว่า ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 36.32 โดยสัดส่วนต่ำสุดคือผู้เลี้ยงปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 20.04
สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จำแนกตามภาคพบว่า ภาคกลางมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางการเกษตรพบว่า ผู้เลี้ยงปศุสัตว์มีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 90.28  รองลงมาคือ  ผู้เพาะปลูกพืช คิดเป็นร้อยละ 87.04  โดยสัดส่วนต่ำสุดคือผู้เลี้ยงปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คิดเป็นร้อยละ 76.85

ที่มา : https://www.thansettakij.com/tech/400203