•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
โครงการยิงหนังสติ๊กลูกมะค่า 999 ลูก ปลูกป่าผาเก็บตะวัน

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยาน และเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูป่า "ยิงหนังสติ๊กลูกมะค่า 999 ลูก ปล่าป่าผาเก็บตะวัน" เพื่อคืนผืนป่าให้กับอุทยานฯ ร่วมกันรักษาฟื้นฟู ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน ช่วยดูแลป่าให้เป็นมรดกของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก และเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำมูล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานและลูกจ้าง อ.ต.ก. ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา