•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/859/upload_file/1673857078-fileupload-859-1.pdf