•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดตลาดสดทั่วไป ตลาดน้ำ อ.ต.ก. ตลาดกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดสัตว์เลี้ยง พื้นที่บริเวณโดยรอบ และสถานที่ต่างๆ ของ อ.ต.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/721/upload_file/1661241802-fileupload-721-1.pdf