•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ความเรียบร้อยภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบนอกอาคาร สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

public/files/newsPurchase/703/upload_file/1660532986-fileupload-703-1.pdf