•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

public/files/newsVoice/860/upload_file/1673857348-fileupload-860-1.pdf