•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

public/files/newsVoice/853/upload_file/1673430284-fileupload-853-1.pdf