•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด 4 เจ้าหน้าที่การเงิน 4 และเจ้าหน้าที่บริหารงาน 4

public/files/newsVoice/679/upload_file/1658740481-fileupload-679-1.pdf