•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เรื่อง ผลการสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

public/files/newsVoice/640/upload_file/1656563398-fileupload-640-1.pdf