•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

public/files/newsVoice/590/upload_file/1653899969-fileupload-590-1.pdf