•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการยื่นซองประมูลเช่าแผงค้าถาวร พื้นที่ลานอเนกประสงค์ทิศตะวันตก 1,350 ตารางเมตร ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน

public/files/newsVoice/1417/upload_file/1712205253-fileupload-1417-1.pdf