•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดนิทรรศการ "กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน"

พิธีเปิดนิทรรศการ "กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน" ณ บริเวณอาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

Live https://www.facebook.com/watch/?v=1229523564668592