•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติและการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการออกแบบ ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลโครงการระดับภูมิภาคของกองทุนความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-สาธาณรัฐเกาหลี

public/files/newsRelations/1205/upload_file/1698822305-fileupload-1205-1.pdf