•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสรรหารองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหา

public/files/newsRelations/1106/upload_file/1691390730-fileupload-1106-1.pdf