•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกระบวนการ "การบริหารเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

public/files/newsRelations/1105/upload_file/1691390170-fileupload-1105-1.pdf