•   ortorkor@mof.or.th
  •   02-279-2080-9
ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม
อ.ต.ก. คัดสรรสินค้าจากเกษตรกร มอบเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่...
เผยแพร่ : 18 ธันวาคม 2566
อ.ต.ก. ดำเนินการตรวจเครื่องชั่งตวงวัดของผู้ประกอบการค้าตลาดสด...
เผยแพร่ : 18 ธันวาคม 2566
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
เผยแพร่ : 17 สิงหาคม 2565
ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ต.ก. ร่วมกิจกรรมสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
เผยแพร่ : 22 กรกฎาคม 2565
โครงการจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์...
เผยแพร่ : 30 มิถุนายน 2565
โครงการ อ.ต.ก. ร่วมใจ สานฝัน เพื่อน้อง...
เผยแพร่ : 31 พฤษภาคม 2565
โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง และทำความสะอาดสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด...
เผยแพร่ : 3 พฤษภาคม 2565
โครงการยิงหนังสติ๊กลูกมะค่า 999 ลูก ปลูกป่าผาเก็บตะวัน...
เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2565
โครงการฟื้นฟูและบำบัดน้ำคลองบางซื่อด้วย Em Ball...
เผยแพร่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระนเรสวรมหาราช...
เผยแพร่ : 31 มกราคม 2565