โครงการปรับปรุงตลาด อ.ต.ก.
แผงผัง
มาตรฐานตลาดสดต้นแบบ
ผัง Zonning ตลาดสด อ.ต.ก.
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
- วัตถุประสงค์
- ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่เกี่ยวข้อง
-
มาตรฐานสินค้า  /  มาตรฐานระบบ  /  มาตรฐานทั่วไป
การตรวจสอบรับรอง
- คู่มือการใช้เครื่องหมาย "Q"  สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)
เครื่องหมายตัว "Q"
เอกสารเผยแพร่
โครงการอาหารปลอดภัย  กระทรวงสาธารณสุข
Food Safety Year
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกำหนดรหัส
การใช้เครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร
การกำหนดรหัส
โครงการ Q - Shop
ประกาศนียบัตร

เครื่องหมายรับรอง "Q"
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในชุมชน
ลำไยและการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี

ONE STOP SERVICE CENTER
ผลไม้ไทย
บริการรับจัดกระเช้าผลไม้

 

เครื่องหมายรับรอง " Q "

ความหมาย

Q  มาจากคำว่า Quality
หมายถึง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ในการให้การรับรอง ระบบ หรือสินค้าเกษตรปและอาหาร เพื่อแสดงถึงความมีคุณภาพตามาตรฐาน และมีความปลิดภัย

ความเป็นมา

สืบเนื่องจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้มีมติในที่ประชุมครั้งที่ 3/2546 วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เป็๋นเครื่องหมายเดียวกัน คือ เครื่องหมาย "Q"  เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการใช้เครื่องหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดังนั้น  หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมีการลงนามวันที่ 26 กันยายน 2546  ร่วมกัน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร  กรมประมง  กรมปศุสัตว์  กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดิน  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร   และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เพื่อให้มีการนำเครื่องหมายรับรอง "Q" ไปใช้ในแนวทางเดียวกัน โดยให้การรับรอง ตั้งแต่ระดับ ไร่นา จนถึงผู้บริโภค (From Farm to Table)

ประโยชน์ของเครื่องหมายรับรอง "Q"

 1. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมารจฐานและมีความปลิดภัย
 2. เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และประเทศคู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นในระบบการผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร
 3. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ในกรณีที่มีการปลอมแปลงเอกสารใบรับรอง หรือกรณีตรวจพบสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ลักษณะของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หรือเครื่องหมายรับรอง "Q"

ลายเส้นรูปตัว  Q  สีเขียวเข้ม หางตัว Q  เป็นสีธงชาติรอบนอกตัว Q ล้อมด้วยข้อความสีดำ ด้านบนแสดงชื่อ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"  ด้านล่างแสดงรหัสหน่วยงานรับรอง ประเภทการรับรอง มาตรฐานที่ให้การรับรองรหัสมาตรฐานผู้ประกอบการ / ฟาร์ม / บริษัทที่ได้รับการรับรอง และ ชื่อ / ชนิด / ประเภทสินค้าที่นำมาขอการรับรองมาตรฐาน

ประเภทของการรับรอง

 1. การรับรองสินค้า (Product  Certification)  หมายถึง การตรวจสอบให้การรับรองสินค้า ที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยมีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบ และการตรวจสอบว่าสินค้า มีคุณลักษณะทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าที่ให้การรับรอง ในขณะเดียวกัน มีการตรวจสอบประเมินระบบการผลิต หรือกระบวนการผลิตว่า ผู้ผลิตมีความสามารถในการรักษาคุณภาพและความปลิดภัยของสินค้าที่ผลิต อย่างสม่ำเสมอได้ตามมาตรฐานสินค้า และหน่วยรับรองที่จะให้การรับรองสินค้า มีการจัดระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 : 1996  เช่น เนื้อหมูอนามัย , ผักผลไม้สดปลอดภัย ,กุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็ง ซึ่งสามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง "Q" ไว้ที่ฉลาก สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งห่อหุ้ม สิ่งผูกมัด หรือบนสินค้าได้
 2. การรับรองระบบ (System Certification) หมายถึง การตรวจประเมินให้การรับรองระบบการผลิต โดยครอบคลุมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารให้ได้ตามมาตรฐานที่ใช้ในการรับรอง เช่น COC , GAP , GMP , HACCP  เป็นต้น  ซึ่งไม่สามารถแสดง เครื่องหมายรับรอง "Q" ที่ตัวสินค้า แต่ให้แสดงที่ส่วนอื่น เช่น เอกสารการรับรอง ประกาศนียบัตร เอกสารการโฆษณาเผยแพร่ โดยหน่วยรับรองที่ให้การรับรองระบบ มีการจัดระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 62 : 1996

วิธีการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร หรือเครื่องหมายรับรอง " Q "

 1. เครื่องหมายรับรองสินค้า ให้แสดงไว้ที่ฉลาก สิ่งบรรจุ สิ่งห่อหุ้ม สิ่งผูกมัด หรือบนสินค้า
 2. เครื่องหมายรับรองระบบ ให้แสดงบนเอกสารการรับรอง ประกาศณียบัตร เอกสารการโฆษณาเผยแพร่ โดยไม่ให้แสดงที่ตัวสินค้า
 3. การแสดงเครื่องหมายรับรองสินค้า ที่มีขอบข่ายการรับรองเฉพาะประเภทการรับรอง หรือชนิดสินค้า ที่จะเป็นต้องสื่อให้ผู้บริโภคทราบ เช่น การรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ให้ระบุข้อความแสดงขอบข่ายการรับรอง ประกอบการแสดงเครื่องหมาย
 4. การแสดงเครื่องหมาย ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อขอการรับรอง

 1. ผู้ประสงค์ขอการรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร สามารถขอทราบข้อมูล ด้านหลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือข่าวสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการให้การรับรองได้โดยตรง กับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการให้การรับรองระบบการผลิต หรือสินค้า ตามรายละเอียด ท้ายนี้
 2. หน่วยงาน/องค์กร ที่ประสงค์จะขอการรับรองการยอมรับความสามารถในฐานะหน่วยรับรอง ติดต่อขอทราบ รายละเอียดได้ที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 2579 8384 - 5 หรือ www.acfs.go.th

หน่วยรับรอง (CB) เบอร์โทรศัพท์  WEB SITE

กรมวิชาการเกษตร  0 2579 6134  www.doa.go.th
กรมประมง  www.fisheries.go.th

รับรองระบบการผลิตสัตว์น้ำจืด  0 2579 8203
รับรองระบบการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง  0 2561 4679
รับรองผลิตภัณฑ์ 0 2558 0150 - 5

กรมปศุสัตว์  0 2653 4444 ต่อ 3177  www.dld.go.th
กรมส่งเสริมการเกษตร  0 2579 0121 - 7   www.doae.go.th
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 0 2628 5536 www.cpd.go.th
กรมพัฒนาที่ดิน 0 2579 0111 ต่อ 3120 www.ldd.go.th
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 0 2279 2080 - 9 ต่อ 306 www.mof.or.th

        

 

 

 

.

.

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เลขที่ 101  ถนนกำแพงเพชร  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2279-2080-9 , E-mail = mofmart@mof.or.th