มาตรา 9 (8)

1 การประกวดราคา ประกาศสอบราคา

ปี 2559

9-8-1-1 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดตลาดสด อ.ต.ก. และสถานที่ต่างๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-1-2 รับสมัครผู้ประกันภัยสต็อกสินค้าในคลังสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
9-8-1-3 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-1-4 ตารางแสดงวงเงินราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
9-8-1-5 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-1-6 ยกเลิกประกวดราคาการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-1-7 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการจัดการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9-8-1-8 ตารางแสดงวงเงินโครงการ International Green Week 2016 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
9-8-1-9 ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาขนย้ายข้าวสาร
9-8-1-10 ขอบเขตงานจ้างเหมาขนย้ายข้าวสาร
9-8-1-11 ตารางแสดงวงเงินโครงการ Fruit Logoistica 2016 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
9-8-1-12 ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาคัดแยกข้าวสารและจัดเรียงกองใหม่
9-8-1-13 ขอบเขตงานจ้างเหมาคัดแยกข้าวสารและจัดเรียงกองใหม่
9-8-1-14 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
9-8-1-15 ตารางแสดงวงเงินโครงการ Japan Granprix International Orchis Festival 2016 กรุงโตเกียว
9-8-1-16 ขอบเขตเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดซื้อกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้ และตกแต่งสถานที่ จัดส่งถึงสถานที่จัดงาน
9-8-1-17 ตารางแสดงวงเงินโครงการมหกรรมกล้วยไม้งาม อ.ต.ก. จังหวัดตรัง ครั้งที่ 3
9-8-1-18 ตารางแสดงวงเงินราคาจ้างเหมารักษาความปลิดภัย
9-8-1-19 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-1-20 ตารางแสดงวงเงินโครงการน้ำจากพ่อสร้างผลผลิตที่ดีแก่เกษตรกรสู่ตลาดคุณภาพ อ.ต.ก.
9-8-1-21 ขอบเขตและเงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนจัดนิทรรศการ น้ำจากพ่อสร้างผลผลิตที่ดีสู่ตลาดคุณภาพ อ.ต.ก.
9-8-1-22 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
9-8-1-23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
9-8-1-24 ตารางแสดงวงเงินโครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพและพืชพรรณไม้ อ.ต.ก. ครั้งที่ 1
9-8-1-25 ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาคัดแยกข้าวสารและจัดเรียงกองใหม่
9-8-1-26 ตารางแสดงวงเงินการศึกษาการจัดตั้งรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model)
9-8-1-27 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
9-8-1-28 ตารางแสดงวงเงินการประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อ.ต.ก.
9-8-1-29 ตารางแสดงวงเงินโครงการเทศกาลไทย ณ สวนไทโยโนะฮิโรบะ นครโอซากา ครั้งที่ 14 ประเทศญี่ปุ่น
9-8-1-30 ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารไม้ดอกไม้ประดับ อาคารสัตว์เลี้ยง และบริเวณรอบๆ อาคาร ปี 2559
9-8-1-31 ประกาศ อ.ต.ก. ขายทอดตลาดโรงคลุมไซโลและเศษวัสดุ อ.วังสะพุง จ.เลย
9-8-1-32 ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
9-8-1-33 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานเก็บค่าบริการจอดรถยนต์
9-8-1-34 ตารางแสดงวงเงินโครงการสินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตรอินทรีย์วิถีปักษ์ใต้
9-8-1-35 รับสมัครผู้ประกันภัยสต็อกสินค้าในคลังสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551
9-8-1-36 ตารางแสดงวงเงินโครงการ อ.ต.ก.ร่วมใจช่วยภัยแล้ง
9-8-1-37 ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานเก็บค่าบริการจอดรถยนต์
9-8-1-38 ตารางแสดงวงเงินการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. จำนวน 1 คัน
9-8-1-39 ตารางแสดงวงเงินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรระบบออนไลน์ของ อ.ต.ก.
9-8-1-40 ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารไม้ดอกไม้ประดับ อาคารสัตว์เลี้ยง และบริเวณรอบๆ อาคาร ปี 2559
9-8-1-41 สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารไม้ดอกไม้ประดับ อาคารสัตว์เลี้ยง และบริเวณรอบๆ อาคาร ปี 2559
9-8-1-42 ตารางแสดงวงเงินตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.ขอนแก่น
9-8-1-43 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการจัดตลาดสินค้าเกษ๖รคุณภาพระดับพื้นที่
9-8-1-44 รับสมัครผู้ประกันภัยสต็อกสินค้าในคลังสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555
9-8-1-45 ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง บริเวณสำนักงานและสถานที่ต่างๆ ของ อ.ต.ก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-1-46 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง บริเวณสำนักงานและสถานที่ต่างๆ ของ อ.ต.ก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-1-47 ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมาคัดแยกข้าวสารและจัดเรียงกองใหม่
9-8-1-48 ยกเลิกการเสนอราคาประกันภัยสต็อกสินค้าในคลังสินค้ากลาง
9-8-1-49 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง บริเวณสำนักงานและสถานที่ต่างๆ ของ อ.ต.ก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
9-8-1-50 ขอบเขตของงานจ้างเหมาคัดแยกข้าวสารและจัดเรียงกองใหม่
9-8-1-51 การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
9-8-1-52 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อผลไม้ร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ Thai Festival สาธารณรัฐประชาชนจีน
9-8-1-53 ตารางแสดงวงเงินโครงการ อ.ต.ก. รวมพลเกษตรไทย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสการแข่งขัน
9-8-1-54 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง บริเวณสำนักงานและสถานที่ต่างๆ ของ อ.ต.ก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9-8-1-55 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อผลไม้ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศกาลผลไม้ International Horticultural Exposition :EXPO 2016 สาธารณรัฐตุรกี
9-8-1-56 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงาน
9-8-1-57 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
9-8-1-58 ตารางแสดงวงเงิน โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดพิษณุโลก
9-8-1-59 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
9-8-1-60 ตารางแสดงวงเงินหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง ภายใต้โครงการ"แผนสืบทอดตำแหน่งทางการบริหาร (Succession Plan) ประจำปี 2559"
9-8-1-61 ตารางแสดงวงเงินบำรุงดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชี FORMA TRD
9-8-1-62 ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงอาคารสำนักงาน อ.ต.ก. จ.พิษณุโลกเพิ่มเติมเป็นร้านค้า อ.ต.ก.com
9-8-1-63 ตารางแสดงวงเงินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9-8-1-64 ตารางแสดงวงเงินโครงการสินค้าเกษตรคุณภาพ เกษตรอินทรีย์วิถีปักษ์ใต้ ครั้งที่ 2
9-8-1-65
ตารางแสดงวงเงินโครงการกล้วยไม้งามและสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดเชียงใหม่
9-8-1-66
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย Firewall พร้อมติดตั้ง
9-8-1-67
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อเครื่องแม่ข่าย
9-8-1-68
ตารางแสดงวงเงินจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ปี 2560
9-8-1-69
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
9-8-1-70
รับสมัครผู้ร่วมค้าโครงการธุรกิจปัจจัยการผลิต
9-8-1-71
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเมืองเกษตรสีเขียว
9-8-1-72
ราคากลางโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเตรียมเป็นผู้บริหารระดับต้น (รุ่นที่ 2)"
9-8-1-73
ราคากลางโครงการ "กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่"
9-8-1-74
รับสมัครผู้เประกันภัยสต๊อกข้าวสารในคลัวสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55
9-8-1-75
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
9-8-1-76
ราคากลาง "โครงการ International Green Week 2017 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรํฐเยอรมนี"
9-8-1-77 ยกเลิกการเสนอราคาประกันภันสต็อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง
9-8-1-78 รับสมัครผู้ประกันภัยสต็อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง
9-8-1-79 ราคากลางจัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาด อ.ต.ก.

ปี 2560
9-8-1-80 ราคากลางโครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดเพชรบุรี 20/1/2560
9-8-1-81 ราคากลางโครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมา 20/1/2560
9-8-1-82 ราคากลางโครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดขอนแก่น 10/2/2560
9-8-1-83 ราคากลางโครงการตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. 24/2/2560
9-8-1-84 ราคากลางโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี 2560 27/2/2560
9-8-1-85 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27/2/2560
9-8-1-86 ประกาศ อ.ต.ก. เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2559 28/2/2560
9-8-1-87 รับสมัครผู้ประกันภัยสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551-52 17/3/2560
9-8-1-88 ราคากลางโครงการจัดจ้างดำเนินการจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสด อ.ต.ก. และสถานที่ต่างๆ 31/3/2560
9-8-1-89 (ร่าง) ประกวดราคาจัดจ้างบริการรักษาความสะอาดบริเวณตลาดสด อ.ต.ก. และสถานที่ต่างๆ 31/3/2560
9-8-1-90 ราคากลางโครงการจัดซื้อตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560 3/4/2560
9-8-1-91สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2560 3/4/2560
9-8-1-92 ยกเลิกการเสนอราคาประกันภัยสต็อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง 12/4/2560
9-8-1-93 รับสมัครผู้ประกันภัยสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551 12/4/2560
9-8-1-94 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานโครงการจัดการตลาดสินค้าคุณภาพระดับพื้นที่ 20/4/2560
9-8-1-95 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24/1/2560
9-8-1-96
ราคากลางโครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมา 3/5/2560
9-8-1-97
ขอบเขตเงื่อนไข และรายละเอียดการจ้างเหมาจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมา 3/5/2560
9-8-1-98 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความาปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8/5/2560
9-8-1-99
ราคากลางโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดตกแต่งสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าโครงการตลาดเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย อ.ต.ก. 19/5/60
9-8-1-100
การขนย้ายข้าวสารตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 19/5/60
9-8-1-101 ราคากลางโครงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ซื้อขายออนไลน์ www.ortorkor.com 29/5/2560
9-8-1-102 ราคากลางโครงการปรับปรุงขยายพื้นที่บริเวณระเบียงชั้น 2 อ.ต.ก. 29/5/2560
9-8-1-103 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายพื้นที่บริเวณระเบียงชั้น 2 อ.ต.ก. 29/5/2560
9-8-1-104 ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 31/5/60
9-8-1-105 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 31/5/60
9-8-1-106
ราคากลางโครงการงานเทศกาลไทย 2017 (ครั้งที่ 5) ณ สวนโคโทได เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 7/6/60
9-8-1-107 ราคากลางจัดกิจกรรมงาน "เทศกาลผลไม้ กล้วยไม้คุณภาพ อ.ต.ก." 8-6-60
9-8-1-108
รับสมัครผู้ประกันภัยสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 13/6/60
9-8-1-109 เงื่อนไขในการทำสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต็อกของรัฐ เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2560 13/6/60
9-8-1-110 ราคากลางโครงการจัางพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 16/6/2560
9-8-1-111 ราคากลางจ้างเหมาเอกชนจัดนิทรรศการ "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560" จ. ชลบุรี 22/6/60
9-8-1-112 ราคากลาง โครงการศึกษาและปะุชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับโครงสร้างองค์กรและการกำหนดขอบข่ายงาน" 30/6/60
9-8-1-113 การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 30/6/60
9-8-1-114 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ต่างๆ ประจำปี 2560 ของ อ.ต.ก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 3/7/60
9-8-1-115 ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณระเบียงด้านหน้าอาคารชั้น 2 5/7/60
9-8-1-116 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณระเบียงด้านหน้าอาคารชั้น 2 5/7/60
9-8-1-117 ราคากลางจ้างตกแต่งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในตลาด อ.ต.ก. (เพื่อสนับสนุนการเป็นตลาดท่องเที่ยวที่ยั่งยืน) 6/7/60
9-8-1-118 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาผู้รับประกันภัยสต๊อกข้าวสารในคลังสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 14/7/2560
9-8-1-119 ราคากลางโครงการร่วมงานเทศกาลไทย ประจำปี 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า G-mart นครหนานจิง มณฑลเจียงซู 19/7/2560
9-8-1-120 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงาน 19/7/2560
9-8-1-121 ราคากลางโครงการของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 10 21/7/2560
9-8-1-122 ราคากลางโครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดนครราชสีมา 27/7/2560
9-8-1-123 ราคากลางโครงการจัดแสดงนวัตกรรมทางการตลาดในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" 2/8/2560
9-8-1-124 ราคากลางโครงการร่วมงานเทศกาลไทย ประจำปี 2560 ณ Menlyn Park Shopping Mall กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
4/8/2560
9-8-1-125 ราคากลางโครงการออกแบบอาคารพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธินทิศตะวันตก 7/8/2560
9-8-1-126 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจะเป็นพนักงาน 7/8/2560
9-8-1-127 ราคากลาง โครงการสินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก. 11/8/2560
9-8-1-128
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอสด แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง บริเวณสำนักงานและสถานที่ต่างๆ ของ อ.ต.ก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 15/8/2560
9-8-1-129
ราคากลางโครงการบำรุงดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชี FORMA TRD ประจำปี 2560 17/8/2560
9-8-1-130 ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 21/8/2560
9-8-1-131
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด แม่บ้าน ช่างซ่อมบำรุง บริเวณสำนักงานและสถานที่ต่างๆ ของ อ.ต.ก. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24/8/2560
9-8-1-132 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก 31/8/2560
9-8-1-133 ราคากลางโครงการร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย ณ International Trade เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี 13/9/2560
9-8-1-134 ราคากลางโครงการจ้างดำเนินการบำรุงดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ 18/9/2560
9-8-1-135 ราคากลางร่วมส่งเสริมการขายสินค้าไทย ณ Paris Store กรุงปารีส ประเทศผรั่งเศส 26/9/2560
9-8-1-136
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติงานส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม 26/9/2560
9-8-1-137
ราคากลางโครงการตู้เก็บเอกสารสำนักงานเคลื่อนที่ พร้อมติดตั้ง 28/9/2560
9-8-1-138 ราคากลางจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้ง 28/11/2560
9-8-1-139 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 30/11/2560


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา