โครงการ

 

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและระบบกระจายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชนโดยเชื่อมโยงตลาดในทุกระดับ โดยมอบให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ดำเนินงานแบบบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในระดับพื้นที่

เผยแพร่ 2017-11-24 11:45:13

       องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับเกษตรกร

เผยแพร่ 2017-11-24 11:40:13

       เริ่มตั้งแต่ปี 2557 โครงการเกษตรสีเขียว เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลำดับความสำคัญที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ

เผยแพร่ 2017-11-24 11:35:01


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900