โครงการ

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและระบบกระจายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชนโดยเชื่อมโยงตลาดในทุกระดับ โดยมอบให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ดำเนินงานแบบบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาการจัดระบบตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในระดับพื้นที่ เป็นกลไกการขับเคลื่อน และเชื่อมโยงระบบการผลิต

เผยแพร่ 2017-11-24 11:45:13


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900