โครงการ

 

 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีบทบาทภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ที่ผ่านมา อ.ต.ก. ได้ดำเนินการจัดหาช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพสูู่้บริโภค

เผยแพร่ 2017-11-24 11:40:13


Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900