คู่มือต่างๆ

  ชื่อ เผยแพร่ ดำเนินการ

  คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่

06-01-2563 09:29:39

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ.ต.ก. (CONFLICT OF INTEREST) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

17-10-2562 10:12:06

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการตรวจสอบภายใน

03-07-2562 15:25:36

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการจัดการนวัตกรรม innovation

03-07-2562 15:25:23

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

03-07-2562 15:25:17

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการบริหารทุนมนุษย์

03-07-2562 15:25:00

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

03-07-2562 15:24:41

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  เกณฑ์ Enabler ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า

03-07-2562 15:24:25

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

03-07-2562 15:24:08

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  เกณฑ์ประเมินผล Enabler ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

03-07-2562 15:23:54

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900