แบบฟอร์มเอกสาร

  ชื่อ เผยแพร่ ดำเนินการ

  ใบสมัครเข้าจำหน่ายสินค้าในโครงการ "ตลาดเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย อ.ต.ก."

05-05-2563 14:06:29

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  แบบคำร้องขอจำหน่ายสินค้าบนพื้นที่ชั่วคราว

05-05-2563 14:05:42

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  ใบสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดราชบุรี"

05-05-2563 14:05:08

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  ใบสมัครเข้าร่วมงาน "ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก." ณ ตลาดกลาง อ.ต.ก.กรุงเทพมหานคร

05-05-2563 14:03:53

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  โครงการ “คัดสรรสินค้ามาตรฐานเกษตรคุณภาพ 45 ชนิด ฉลองครบรอบ 45 ปี อ.ต.ก.”

03-12-2562 15:48:02

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับบุคคลภายนอก)

04-10-2562 09:53:09

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  แบบคำร้องทั่วไป

22-05-2562 09:44:54

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  หนังสือมอบอำนาจให้ไว้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

22-05-2562 09:44:35

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร (หลักประกันสัญญา)

26-11-2560 22:56:22

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

  แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซอง)

26-11-2560 22:56:10

เปิดไฟล์ | ดาวน์โหลด

Copyright (c) 2016 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร All Rights Reserved

101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900